Branschkansliets integritetspolicy

Branschkansliet värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli (” Branschkansliet” ), org.nr 802008-1686 (”vi” , ”oss” och ”vår” ), med postadress, 104 22 STOCKHOLM, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Respektive branschförening och motsvarande, som administreras av Branschkansliet, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Branschkansliet är personuppgiftsbiträde åt branschföreningarna och har därför ett personuppgiftsbiträdesavtal med varje branschförening.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter, företag, befattning, eventuell föreningstillhörighet samt eventuell roll i föreningen (till exempel ordförande eller styrelseledamot).

I fall av certifieringsverksamhet behandlar vi även personnummer, certifieringsstatus och deltagande i kurser därom.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

  • Företag ska kunna vara med i branschföreningarna;
  • Anordna möten, seminarier, utbildningar och mässor;
  • Ge företag professionella råd inom olika branschfrågor;
  • Tillhandhålla värdefull information till företag;
  • Vara en mötesplats för det svenska näringslivet;
  • Information och marknadsföring inom ramen för vår verksamhet.

Vårt och branschföreningarnas eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi ska ha möjlighet att nå ut till personer som arbetar på företagen och att därigenom kunna hjälpa, utveckla och förbättra företag inom olika branscher, vilket gynnar hela det svenska näringslivet.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för information och marknadsföring om vår verksamhet enligt ändamålen ovan. information och marknadsföring kan komma att skickas för att kalla till möten, seminarier, utbildningar och mässor samt för information inom ramen för vår verksamhet, t.ex. nyhetsbrev. Informationen kan komma per post eller e-post fram till dess att du invänder mot att få information och marknadsföring från oss.

Inhämtning av personuppgifter

Vi inhämtar dina personuppgifter från branschföreningarna genom att vi använder oss av samma IT-system och samkör våra register med personuppgifter. Personuppgifter avseende medlemskap i branschförening inhämtas av branschföreningarna som i sin tur inhämtar dessa av medlemsföretagen.

Övriga Personuppgifter inhämtas via personlig kontakt.

Tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Branschkansliet och relevant branschförening.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden/underbiträden, till exempel våra IT- och systemleverantörer så som Lime och Paloma.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och branschföreningarna samt våra leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Överföring av Personuppgifter till en plats utanför EES-området får vidtas förutsatt att vid var tid gällande krav för sådan överföring enligt Dataskyddsregler uppfylls.

Skydd av personuppgifter

Vi, och alla inom våra branschföreningar samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Gallring av personuppgifter

Vi och branschföreningarna behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter som vi behandlar för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning behandlar vi under den tid som respektive företag är med i någon branschförening och så länge som du arbetar hos företaget.

Skulle ett företag bestämma sig för att inte längre vara med kommer vi att gallra dina personuppgifter.

Uppgifter om personer som samtycker till behandling av sina personuppgifter sparas så länge detta samtycke kvarstår.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår och branschföreningarnas behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 08-50893800 eller epost info@branschkansliet.se eller direkt till VD Klas Elm, 08-50893818 eller klas.elm@branschkansliet.se .


 Denna integritetspolicy fastställdes av Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli den 23 maj 2018.